หน้าแรก

ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ infographic โดยจะนำข้อมูลจากระบบสมุดรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน มาแสดงผลและนำเสนอในรูปแบบของกราฟและแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจภาพโดยรวม และสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น โดยข้อมูลที่ถูกเลือกมาแสดงในระบบนี้จะแบ่งตามสถาณการณ์สิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. ด้านข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
2. ด้านข้อมูลไฟป่า หมอกควัน
3. ด้านข้อมูลขยะหรือมูลฝอย
4 ด้านข้อมูลทรัพยากรน้ำ